ദോഹ: ഖത്തറിലെ സമ്പന്നന്മാരുടെ ആസ്തി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

Go to top