എല്ലാ  രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള സഭാ ശുശ്രൂകൻമാരുടെ നിയമനത്തിനും സ്ഥലമാറ്റതിനും ബന്ധപ്പെടുക. ഇതു തികച്ചും സൗജന്യ സേവനമാണ്. ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 USA  

India Pentecostal church of Seattle

PASTOR NEEDED

India Pentecostal Church of Seattle is seeking a fulltime Pastor with the following

Qualifications:

♦ At least 3 years of Pastoral experience in the U.S.

♦ Bachelor's Degree in Theology

♦ At least 40 years of age and be married

♦ Fluent in both English and Malayalam

♦ US Citizen or US Permanent Resident

E-mail resume to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel 206-533-4022

USA

IPC Hebron Dallas

Senior Pastor Needed

The Indian Pentecostal Church of God Hebron Dallas, is seeking a fulltime Pastor
to begin ministering in August 2016.

Qualifications:

♦ At least 3 years of Pastoral experience in the U.S.

♦ Bachelors degree in Theology


• At least 40 years of age and married


• Fluent in English and Malayalam


• U.S Permanent Resident preferred

 

Experience Requirements:

♦ At least 10 years of ministerial experience


• At least 5 years of pastoral experience in the U.S


• Ability to deliver sermons in both English and Malayalam

 

Youth Pastor Needed

 

Qualifications:

♦High school graduation from the U.S


• Bachelors degree in Theology


• At least 25 years of age and married


• Fluent in English


• U.S Permanent Resident


• Should be a Malayalee

Interested candidates may apply before May 15, 2015

Send resume to;

Abraham P. Abraham, Secretary

I.P.C Hebron Dallas, Inc.,

P.O. Box 118561

Carrollton, TX 75011

Or

Email to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 972-492-0852 / 972-896-5423 (C)

 

Go to top